Naar de inhoud

ANBI Logo

College 84:CVS - Dr. Byron Hyde

19 oktober 2016, College 84 - Wetenschap voor Patienten

In dit college behandelt Dr. Byron Hyde de volgende vragen/onderwerpen:

Wat is CVS?
Waarom moeten de termen ME en CVS worden gescheiden?
Wat is SEID?
ME; myalgische encefalopathie of encephalomyelitis?

 

https://youtu.be/tPFYxpreesE

 

-----

 

Persbericht: Bewijs voor aanbevolen behandelingen voor ME en CVS houdt geen stand

11 oktober 2016, Persbericht

 

Bewijs voor aanbevolen behandelingen voor ME en CVS houdt geen stand.

Patiëntenorganisaties willen herziening medische richtlijn

 

Van een Engelse studie, die claimt dat gedragstherapie en bewegingstherapie effectieve behandelingen voor ME en CVS [1] zijn, blijft na een nieuwe analyse van de data door onafhankelijke wetenschappers vrijwel niets over. Dit heeft belangrijke consequenties voor de behandeling van patiënten in Nederland.

In juli van dit jaar besloot een Britse rechtbank dat de gegevens van de zogenaamde PACE-studie moesten worden vrijgegeven. De resultaten van dit grootschalige onderzoek werden - direct na publicatie in 2011 - al door veel artsen, wetenschappers en patiënten in twijfel getrokken. Er was kritiek op de selectie [2] van deelnemers aan het onderzoek en op de bijstelling van gekozen criteria voor ‘herstel’, terwijl het onderzoek liep.
 

Effect gedrags- en bewegingstherapie minimaal

Na vrijgave van de onderzoeksgegevens maakte een eerste heranalyse in september duidelijk dat de in de publicatie genoemde herstelcijfers niet klopten. Zij waren een factor 3 (voor gedragstherapie) en 5,5 (voor bewegingstherapie) te hoog.

Op grond van de vooraf vastgestelde criteria zouden slechts 7% en 4% [3] van de patiënten als 'hersteld' zijn aangemerkt. Deze percentages vallen volledig binnen de bandbreedte van natuurlijk verloop en placebo-effect [4]. In de publicatie werd echter een herstelpercentage van 22% geclaimd.

 

Consequenties voor Nederlandse richtlijn

In de Nederlandse richtlijn CVS, die volgens de opstellers ook geldt voor ME, worden gedragstherapie en bewegingstherapie op dit moment als enige behandelingen aanbevolen voor patiënten met de diagnose ME of CVS. Deze aanbeveling berokkent patiënten veel leed:

-      het zijn zware en ingrijpende trajecten;

-      een aanzienlijk deel van de ME-patiënten ervaart ná de behandelingen een ernstige achteruitgang van de gezondheid. Niet vreemd: zieker worden na inspanning is een centraal kenmerk van ME

-      Patiënten die de behandeling weigeren krijgen vaak geen of minder voorzieningen, hulp of uitkering

De conclusie in de richtlijn dat deze behandelingen bewezen effectief zijn, is nu echt niet langer te handhaven. De aanbeveling dat deze zeer ingrijpende behandelingen aan alle patiënten moeten worden aangeboden moet volgens de patiëntenorganisaties direct van tafel.
 

Conclusie van de patiëntenorganisaties

Ondergetekende patiëntenorganisaties zijn van mening dat er een einde moet komen aan het standaard aanbieden van gedragstherapie en bewegingstherapie [5]. Wij vinden dat patiënten in plaats daarvan een behandeling op basis van hun individuele ziektebeeld moeten krijgen, op basis van hun klachten en hun wensen.

Wij pleiten voor opschorting en herziening van de richtlijn CVS.

Mensen een behandeling opdringen, waarvan het effect niet is bewezen en die hun gezondheid kan schaden- of hen benadelen als ze deze weigeren - is een situatie die geen dag langer mag bestaan!

 

De samenwerkende patiëntenorganisaties op het gebied van ME en CVS:

ME/cvs Vereniging

ME/CVS Stichting Nederland

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

 

1 Patiënten met ME (ook wel CVS genoemd) kampen met uiteenlopende, vaak ernstig invaliderende, klachten waaronder malaise na inspanning, ernstige vermoeidheid, uitputting, spierpijn, inspanningsintolerantie, gewrichtsklachten, krachtverlies, maag- en darmklachten, cardiovasculaire klachten, hoofdpijn, concentratiemoeilijkheden en slaapstoornissen.

2 In juli van dit jaar concludeerde het Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) van de Amerikaanse overheid al dat de bewijzen voor de effectiviteit van de onderzochte gedragstherapie en bewegingstherapie bij ME en CVS onvoldoende zijn, omdat een veel te brede groep patiënten onderzocht was.
3 Respectievelijk van gedragstherapie en bewegingstherapie

4 http://www.virology.ws/wp-content/uploads/2016/09/preliminary-analysis.pdf
5 Daarnaast zou de Gezondheidsraad, die een advies over ME gaat uitbrengen aan de Tweede Kamer, moeten adviseren over de bijdrage van Nederland aan het wereldwijde biomedische onderzoek naar de oorzaak en behandeling van de ziekte.

-----

 

 

 

 

 

#MillionsMissing Protestdag - Openingsspeech

MillionsMissing.jpg

8 oktober 2016, Openingsspeech #MillionsMissing Protestdag 

Op dinsdag 27 september vond het wereldwijd protest #MillionsMissing plaats. In Nederland werd geprotesteerd op het Plein in Den Haag, recht tegenover de ingang van de Tweede Kamer. Met op het plein 1000 paar lege schoenen, die patiënten vertegenwoordigden die te ziek waren om te komen protesteren, met een boodschap eraan vast wat ze het meest misten.

Voor wie er niet bij kon zijn, plaatsen we hier de openingsspeech en wat linken naar diverse media die er aandacht aan geschonken hebben. 
En we bedanken de organisatie van het MillionsMissing protest in Den Haag voor wat ze voor elkaar hebben gekregen. Diepe buiging. 

 

Openingsspeech #MillionsMissing Protestdag in Den Haag

Eindelijk is het zover. Na maanden van voorbereiding is de eerste #MillionsMissing Protestdag in Nederland een feit. Vandaag laten wij, patiënten met de ziekte Myalgische Encefalomyelitis of kortweg ME, samen met onze familie, vrienden, artsen en wetenschappers van ons horen.

Niet alleen hier in Nederland, maar wereldwijd. Van Amerika tot in Australië gaan wij, de #MillionsMissing, vandaag de straat op en bevolken pleinen zoals deze met het protest van de lege schoen. Wie te ziek is om zelf te demonstreren heeft een paar schoenen opgestuurd voorzien van een label met naam, leeftijd, ziekte sinds en wat gemist wordt door ME.

Ons protest met de lege schoen is een wereldwijd protest. Meer dan 17 miljoen ME-patiënten missen school, werk, een normaal gezinsleven en hebben nauwelijks sociale contacten. 1 op de 4 patiënten is zo ziek dat ze huisgebonden of bedgebonden zijn. Deze patiënten verdwijnen simpelweg uit de maatschappij. Zij leiden een verborgen leven ver weg van alles en iedereen. Maar vandaag zijn wij hier, op het Plein in Den Haag, samen met hen.

Velen van ons hebben geen diagnose of zijn ten onrechte opgescheept met een onjuiste diagnose als somatoforme stoornis of een depressie. Wij moeten – soms zelfs gedwongen - een protocol volgen dat ons vervolgens in de vernieling stort. Een protocol dat bedoeld is om grenzen te verleggen. Grenzen die wij juist zouden moeten bewaken.

Artsen weten veelal niet wat ze aan moeten met onze klachten en hetzelfde geldt voor ander medisch personeel. Zij krijgen in hun opleidingen en training nauwelijks iets te horen over ME.

Biomedisch onderzoek is er niet of nauwelijks hier in Nederland.

Ook bij de toekenning van zorg en hulpmiddelen is het droevig gesteld. Willekeur komt veel voor. Medewerkers van sociale wijkteams gaan regelmatig op de stoel van een arts zitten en beweren zonder blikken of blozen dat een scootmobiel invaliderend werkt. U moet juist gaan lopen en fietsen krijgt een ME-patiënt op zo’n moment te horen. En een uitkering krijgen verloopt ook zeer problematisch. U hebt geen objectiveerbare klachten krijgen we dan te horen.

Dat moet anders!

Wij willen een betere diagnostiek en een passende behandeling. Wij willen betere opleidingen en training van artsen en medisch personeel en méér biomedisch onderzoek.

Myalgische Encefalomyelitis is door de Wereldgezondheidsorganisatie al in 1969 geclassificeerd als neurologische ziekte. ME is een chronische invaliderende multisysteemziekte en geen inbeelding of gevolg van psychisch lijden.

Nederland is niet alleen lid van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar sinds mei van dit jaar zelf lid van het uitvoerend bestuur van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Wordt het dan niet eens tijd dat ME dan ook als zodanig erkend en herkend wordt? Wij, de #MillionsMissing, vinden van wel. Het is de hoogste tijd!

 

***

Een greep uit de media:
Telegraaf: Stille schoenenparade vóór Tweede Kamer
AD: Plein vol met schoenen voor een betere behandeling ziekte ME
Omroep West: ME-patienten demonstreren op Haagse Plein voor erkenning
RD.nl: Schoenen als stille getuigen van een slopende ziekte
npo radio 1: ME-patiënten willen meer begrip, geen opmerkingen als 'neem een hond'
Hart van Nederland: Item over ME begint op 14 min 25

-----

 

 

Onderzoek naar diagnose ME/cvs

5 oktober 2016, Onderzoek naar diagnose ME/cvs

Op 13 juli 2016 publiceerde Dr. Robert K. Naviaux (verbonden aan de Open Medicine Foundation) de resultaten van een onderzoek naar ME/cvs dat zelfs ons eigen weekblad Elsevier haalde. In een MEAction blog wordt dit onderzoek het meest veelbelovende genoemd sinds de publicatie van het cytokinen-onderzoek van Ian Lipkin en Mady Hornig in 2015. Die ontdekten een verschil in aantallen cytokinen tussen patiënten die korter dan drie jaar ziek waren en patiënten die langer ziek waren. (Cytokinen zijn cellen die een belangrijke rol spelen bij de afweer tegen ziekten.)

Naviaux bestudeerde de stofwisseling van onze lichaamscellen. De stofwisseling kennen we allemaal van eten dat er bovenin in gaat en er beneden weer uitkomt. Maar ook onze lichaamscellen hebben een stofwisseling. Het belangrijkste doel van de celstofwisseling is het produceren van energie.
 
De celstofwisseling verloopt in ‘reactiepaden’. In een reactiepad wordt een stof omgezet in een andere stof. Een voorbeeld van een reactiepad is de citroenzuurcyclus. Daarbij worden eiwitten, vetten en koolhydraten omgezet in energie.
 
Naviaux onderzocht het bloed van 45 ME/cvs-patiënten en 37 mensen die geen tekenen van ME/cvs vertoonden. Er werden 63 reactiepaden in kaart gebracht. Uitkomst: bij mensen met ME/cvs verliepen 20 van de 63 reactiepaden abnormaal. Er was bovendien een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen: 11 van de 20 reactiepaden waren of alleen bij vrouwen, of alleen bij mannen abnormaal. 
 
Dichter bij een diagnose
De onderzoeksresultaten waren zo sterk dat Naviaux door te kijken naar het bloedbeeld met 95% zekerheid kon vaststellen of iemand wel of niet ME/cvs had. We zijn dus een stapje dichter bij een diagnosemogelijkheid. Maar eerst moeten deze resultaten nog worden herhaald in andere, grotere onderzoeken. Bovendien moeten de reactiepaden bij ME/cvs worden vergeleken met die bij andere ziektes. Het moet duidelijk zijn dat deze afwijkingen alleen gelden voor ME/cvs.
 
Grotendeels stilgelegde celstofwisseling
De resultaten onthullen ook iets over wat er aan de hand is bij ME/cvs. De afwijkingen die zijn gevonden wijzen erop dat de lichaamscellen van ME/cvs-patiënten in een hypometabole  toestand verkeren. Dat houdt in dat de celstofwisseling voor een groot deel is stilgelegd. 
 
Er zijn meer onderzoeken geweest waaruit bleek dat de celstofwisseling bij mensen met ME/cvs grotendeels stilligt. Zo ontdekten Lipkin en Hornig een verlaagde activiteit van het afweersysteem. In andere onderzoeken werden andere verlaagde waarden ontdekt: verlaagd cortisol, een minder efficiënt zuurstofgebruik, een laag bloedvolume, verlaagde activiteit van het parasympatisch zenuwstelsel en een verlaagde werking van zogenoemde NK-cellen (natural killer-cellen, cellen die een functie vervullen in het afweersysteem). Het resultaat van dit onderzoek past dus in een groter beeld.
 
Behandeling
Het zal nog een hele puzzel worden om uit te vinden hoe we onze lichaamscellen uit deze hypometabole toestand kunnen krijgen. Er liggen verschillende systemen plat die allemaal invloed op elkaar hebben.
Het goede nieuws is dat de studie van de celstofwisseling (metabolomica) een snelgroeiend vakgebied is. Naviaux zegt dat dit onderzoek vijf jaar geleden niet eens uitgevoerd had kunnen worden.
 
Vervolgonderzoek
Vervolgonderzoek is al opgestart door de Open Medicine Foundation (OMF). Robert Naviaux gaat dit onderzoek herhalen met meer personen en Ron Davis gaat kijken wat de rol van de genen is bij de verschillen, want er waren ook grote verschillen tussen de patiënten.
 
Loes Talma
 
 
De OMF is geheel afhankelijk van giften. Wil je het onderzoek verder helpen, dan kun je hier doneren . 
 
 
 
Bronnen

http://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-1642.html

http://www.pnas.org/content/113/37/E5472.abstract

http://www.healthrising.org/blog/2016/09/01/metabolomics-naviaux-chronic-fatigue-syndrome-core-problem/

http://www.meaction.net/2016/08/30/naviauxs-metabolism-paper-is-about-as-big-as-you-think/

-----

 

College 83: ME-symptomen - Dr. Byron Hyde

5 oktober 2016, College 83 - Wetenschap voor Patienten

In dit college behandelt Dr. Byron Hyde de volgende vragen/onderwerpen:

0.12 De kernsymptomen van ME in 1905
2.05 Verschuivingen in inzicht over ME en CVS
5.15 Uitsluitingsziekten en het belang ervan
7.47 Andere met ME verwarde ziektes

 

 

 

-----

 

 

College 82 - Dr. Byron Hyde: Introductie, geschiedenis en definitie van ME

21 september 2016, College 82 - Wetenschap voor Patienten

In dit college stelt Dr. Byron Hyde zich voor en hij behandelt de volgende vragen/onderwerpen:

- Hoe raakte u betrokken bij ME?
- Wat is ME?
- Definitie van ME

 

-----

Het kernprobleem van ME/cvs geïdentificeerd?

18 september 2016, Het kernprobleem van ME/cvs geïdentificeerd?

Naviauxs studie naar het metaboloom opent een nieuwe deur

“Dit werk opent een nieuwe deur naar zowel het begrijpen van de biologie van CVS en, belangrijker voor de patiënten, een robuuste, rationele manier om nieuwe behandelingen te ontwikkelen voor een ziekte die daar grote nood aan heeft” Robert Naviaux

De Dafoes keken naar elkaar in verbazing. Ze hadden hun zieke zoon Whitney op elk mogelijke manier getest en problemen gevonden, maar niets dat had gereflecteerd hoe ziek hij was – tot nu. Zijn metabolomicaresultaten onthulden rij na rij abnormaliteiten – sommigen ervan waren zo afwijkend dat ze de grafieken te buiten gingen. Er ging meteen een nieuwe wereld voor hen open.

Eind augustus werd de eerste metabolomicastudie in ME/cvs gepubliceerd die gebruik maakte van een gelijkaardige benadering. Het kan tot gevolg hebben dat er een nieuwe wereld opengaat voor iedereen met ME/cvs. Ron Davis denkt er zeker zo over. [zie: commentaar van Dr. Ron Davis] Hij gelooft “dat het de meest belangrijke en baanbrekende studie van ME/cvs tot op heden is” en dat Naviauxs metabolomica-onderzoek ons “eindelijk op het goede pad zet om ME/cvs te begrijpen”.

Zonder dat de familie Davis dit wist, was Robert Naviaux – een pionier in het veld van metabolomica – begonnen met een eigen studie van ME/cvs-patiënten. Naviauxs metabolomicastudies over aandoeningen zoals autisme, depressie, PTSS en traumatische breinletsels hadden de aandacht van Dr. Eric Gordon en Dr. Neil Nathan getrokken. Gedurende een Lyme-conferentie in San Diego hebben ze hem benaderd: of hij geïnteresseerd was in het uitvoeren van een ME/cvs-onderzoek? Naviauxs PhD in virologie en de menselijke genetica zorgden ervoor dat hij geïnteresseerd was in postinfectieuze ME/cvs-patiënten sinds de jaren '80, en hij greep de kans.

Op een bepaald moment suggereerde Gordon, die één van de artsen van Whitney was, dat Naviaux Ron Davis zou moeten ontmoeten. Metabolomica was altijd al een deel van één van Davis' “omica”-wezen, maar hij had de resultaten die hij kreeg, niet verwacht en het werd een belangrijk interessegebied voor hem. Toen Naviaux Davis ontmoette, werd er een partnerschap met de Open Medicine Foundation (OMF) geboren. (Naviaux zit nu in de wetenschappelijke adviesraad van de OMF, praat geregeld met Davis en de OMF helpt Naviauxs uitgebreide ME/cvs-studie te financieren.

Er zijn nog maar erg weinig onderzoeken naar het metaboloom gedaan in ME/cvs en geen op het niveau van de Naviaux-studie. Wat een orde van serendipiteit was het dat deze twee mannen – een korte vlucht van elkaar verwijderd – aan elkaar werden verbonden door Ron Davis’ zoon.

Lees verder op de website van MEgids.net

-----

 

Persbericht en rapport 'Zorg voor ME'

Rapport 'Zorg voor ME' komt met schokkende resultaten

----- Persbericht -----

Utrecht - Het staat er zeer slecht voor met de zorg voor ME-patiënten in Nederland. Dit blijkt uit het rapport ‘Zorg voor ME’ dat vandaag is gepresenteerd aan Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland te Utrecht. De ME/cvs Vereniging schreef het rapport om aandacht te vragen voor de uiterst problematische situatie van de zorg voor de chronische ziekte.

De zorg voor ME krijgt van de Nederlandse patiënten een 2,3 als rapportcijfer. Een verbluffend laag cijfer dat – zo blijkt uit een grootschalig gehouden enquête – vooral te wijten is aan een gemis aan kennis over de ziekte bij artsen en een gebrek aan effectieve behandelingen.

Ondeskundige artsen

De ervaringen met huisartsen en specialisten zijn vaak erg slecht. Tweederde van de patiënten ervaart een groot gebrek aan deskundigheid op het gebied van ME bij huisartsen en specialisten.

Bovendien duurt het vaak ontzettend lang voordat de diagnose is gesteld. Bijna de helft van de patiënten moest langer dan vier jaar wachten op een diagnose.

Ziekmakende behandelingen

Minstens net zo schokkend zijn de effecten van de standaard behandelingen cognitieve gedragstherapie (CGT) en graded exercise therapy (GET).

Bij 52% van de patiënten heeft CGT een negatief effect op hun gezondheid gehad. Gecombineerd met GET was dit zelfs bij 63% het geval.

Willekeur voor arbeidsongeschiktheid

Veel patiënten zijn niet meer in staat te werken of moeten hun uren drastisch inperken. Hierbij is het op pure willekeur berust of ME-patiënten een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. De helft van de bedgebonden patiënten krijgt geen uitkering. Dit geldt ook bij patiënten met een milde vorm van ME.

Roep om erkenning

De patiënten spraken unaniem dezelfde wensen met betrokking de zorg.

-          Erkenning van ME als biomedische ziekte

-          Financiering voor biomedisch onderzoek naar de oorzaak en effectieve behandelingen

-          Opleiding van artsen

 

Myalgische encefalomyelitis (ME), ook wel chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs) genoemd, is een ernstige, chronische en complexe multisysteemziekte. De ziekte zorgt voor ernstige beperkingen in het dagelijks leven.

 

Bekijk hier het rapport 'Zorg voor ME' 

  

-----

 

 

 

BijlageGrootte
Rapport.pdf509.64 KB

5 Don’ts voor een betere relatie met je arts

12 september 2016, 5 Don’ts voor een betere relatie met je arts

Een goede relatie met je dokter kan een groot voordeel zijn als je Fibromyalgie of ME/cvs hebt. Het kan je helpen om meer over de ziektes te leren, meer tevreden te zijn en, heel erg belangrijk, het vinden van betere behandelingen.

Lees verder ...

 

 

 

 

 

-----

 

 

BijlageGrootte
5 Don’ts voor een betere relatie met je arts.pdf439.45 KB

Baanbrekende studie naar ME/cvs

2 september 2016,  Baanbrekende studie naar ME/cvs

Dr. Ron Davis: “De publicatie “Metabolic Features of Chronic Fatigue Syndrome” (“metabolische karakteristieken van ME/cvs) door Naviaux RK, et al. is een mijlpaal in ME/cvs onderzoek. Het is de belangrijkste en meest baanbrekende studie naar ME/cvs tot op heden. 

In de nieuwsbrief van 30 augustus 2016 van het Open Medicine Foundation stond een duidelijke verslag van dr. Ron Davis n.a.v. dit onderzoek en een interessant vraag en antwoord gedeelte met dr. Naviaux. Wij hebben de nieuwsbrief voor u vertaald. Lees het hier.

Zie ook de berichtgeving op MEgids

 

-----

 

BijlageGrootte
Nieuwsbrief OMF aug 2016.pdf584.47 KB

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften